Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 29.3.2016

Přítomni: Mgr. M. Čuchalová, Mgr.Bc. J. Hospodková, Mgr. S. Kroutilová, Ing. L. Pešková, I.Svobodová, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma /členové školské rady/ Omluveni: M. Pátek, J. Vrána /členové školské rady/ Dále přítomni: Mgr. P. Vágnerová – ředitelka ZŠ
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 29.3.2016

 

 

 

 

 

Program:            

1. Zahájení

2. Schválení nového řádu školní družiny s účinností od 1.4.2016

3. Schválení koncepce školy na období let 2016-2021

4. Různé

5. Závěr                              

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil jako zástupce zakladatele školské rady Ing. Z. Tůma, starosta Města Ledeč nad Sázavou a seznámil přítomné s programem jednání školské rady. Program jednání byl školskou radou schválen.

ad 2/ Členové školské rady schválili po vysvětlení některých částí tohoto řádu ředitelkou školy Mgr.  P.Vágnerovou všemi hlasy řád školní družiny s účinností od 1.4.2016.

ad 3/ Ředitelka školy Mgr. Petra Vágnerová  seznámila členy školské rady s koncepcí školy na období let 2016-2021. Koncepce školy byla všemi hlasy schválena.

Mgr.Bc. J. Hospodková informovala členy školské rady, že v období hlavních prázdnin bude provedena oprava betonové plochy před vstupy do spojovacího koridoru mezi pavilony školy v Nádražní ulici a rekonstrukce WC v prvním patře pavilonu A školy v Nádražní ulici.

ad 4/ Členové školské rady opět upozornili  na špatný dopravně bezpečnostní stav před budovami školy, především v ranních a poledních hodinách při příchodech a odchodech žáků ze školy. Mgr.Bc. J.Hospodková přislíbila, že situace bude opakovaně řešena zřizovatelem s Policií ČR. Od června 2016 bude v Nádražní ulici dočasně platit zákaz zastavení vozidel.

Ředitelka školy odpověděla na některé dotazy členů školské rady:

Starosta Města Ledeč nad Sázavou – Ing. Z. Tůma /dotaz k počtu prvních tříd/ – čtyři první třídy nebudou zřízeny z důvodu nedostatečných prostorových možností v budově školy v Komenského ulici, z důvodu nevhodnosti vyučovat žáky prvních tříd společně s žáky druhého stupně v budově v Nádražní ulici, při poklesu žáků pod 20 v jedné třídě je takový stav obtížně ufinancovatelný, část mzdových finančních prostředků je třeba mít v rezervě.

I. Svobodová /dotaz k inkluzi/ – inkluze bude řešena podle potřeby, pomocí asistentů pedagoga v běžných třídách a zařazováním žáků do speciálního oboru školy.

Ing. L. Pešková /dotaz k bruslení/ – projekt „bruslení“ bude probíhat v příštím školním roce podle zájmu zákonných zástupců v prvních a druhých třídách.

Dále ředitelka školy podala vysvětlení k důvodu zavedení „Hejného metody“ výuky matematiky – žáci školy dlouhodobě selhávali při řešení matematických úloh založených na logickém myšlení. Z tohoto důvodu byla zvolena výše uvedená metoda výuky, která  vede k podpoře logického myšlení žáků, je pro ně zajímavá, pestrá a žáci řeší i klasické matematické úlohy. V březnu proběhla ukázková hodina pro veřejnost, při které byla přítomnými celkově tato výuka hodnocena kladně.

Mgr. P. Vágnerová informovala členy školské rady, že v budově školy v Komenského ulici byla vybudována nová počítačová pracovna s 24 pracovními místy, což povede ke zkvalitnění výuky informatiky. V letních měsících bude provedena celková rekonstrukce odborné pracovny fyziky a chemie, škola zvažuje, že zažádá  o finanční prostředky z EU, které by využila na rekonstrukci školních dílen a odborné jazykové učebny.

ad 5/ Předseda školské rady Ing. Z. Tůma  poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.

 

V Ledči n.S. 29.3.2016

Zapsal: M. Štěpánek

Přidáno 11. 4. 2016, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.