Speciální obor

“Není zrcadla tak zdrásaného, aby se vypulírovat nedalo, proto raději začneme stokrát znovu, než se jednou vzdát.“

Jan Amos Komenský

 

Vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, které má v Ledči nad Sázavou dlouholetou tradici, pokračuje ve své práci začleněním Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 (ZŠ praktická a speciální) do Základní školy Ledeč nad Sázavou

K tomuto spojení došlo 1. 1. 2014.

 

Obor speciálního vzdělávání Základní školy Ledeč nad Sázavou má v současné době 4 třídy a realizuje vzdělávání žáků prostřednictvím několika vzdělávacích programů:

I. Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením dle RVP  ZV

II. Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se středním mentálním postižením  vycházející z RVP ZŠS díl I

III. Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením vycházející z RVP ZŠS     díl II

 

Charakteristika ŠVP

Vzdělávací programy podle RVP ZŠS

ŠVP základní školy speciální poskytují vzdělávání žákům s takovou úrovní rozumových schopností, která jim nedovoluje zvládat požadavky obsažené v RVP ZV ani při redukci na minimální výstupy, ale umožňuje jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky. Vzdělávání je přizpůsobeno žákům se sníženou úrovní rozumových schopností, psychických zvláštností, nedostatečnou úrovní koncentrace pozornosti a nízkou úrovní rozvoje volních vlastností. Rozvíjí jejich schopnosti a usnadňuje jim vstup do dalšího vzdělávání a praktického života.

 

Vzdělávací program podle RVP ZV

Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Zajišťuje, aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám, případně s využitím podpůrných opatření, optimálně vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání, které má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

Vzdělávací programy oboru speciálního vzdělávání jsou otevřeny všem žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, kteří mají doporučení školského poradenského zařízení.

V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností se aktivně podílet na životě společnosti.             

  

Zaměření oboru

Ve speciálním oboru se vzdělávají žáci s různým stupněm mentálního postižení, žáci s kombinovaným postižením, stavy po DMO, s dětským autismem a PAS, žáci s těžšími formami poruch chování. Při práci s jednotlivými žáky se zaměřujeme  na jejich individuální potřeby, snažíme se co nejvíce rozvinout jejich schopnosti, praktické dovednosti a co nejlépe je tak připravit pro další život a vzdělávání.

 

Přijímání žáků

Přijímání žáků do oboru speciálního vzdělávání probíhá  rozhodnutím ředitele školy  a v souladu s §16 odst. 9 a s §49 zákona 561/Sb. v platném znění na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor oboru speciálního vzdělávání je složen z kvalifikovaných pedagogických pracovníků – speciálních pedagogů a dle doporučení poradenských zařízení z asistentů pedagoga.

 

Třídy speciálního oboru

Ve třídách speciálního oboru se vzdělávají žáci, kteří se pro svůj handicap nemůžou vzdělávat v běžné základní škole, na doporučení školského poradenského zařízení. Vyučování probíhá ve třídách se sníženým počtem žáků. Výuka plně respektuje fyzické a psychické možnosti a předpoklady dětí. Žáci si osvojují základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě tak, aby bylo dosaženo maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do společenského života. Žáci, kteří ukončí povinnou školní docházku dle RVP ZV mohou pokračovat ve vzdělávání na odborných učilištích typu ,,E” dle vlastního výběru, schopností a vědomostí. Žáci vzdělávaní dle RVP ZŠS mohou po ukončení školní docházky, která je desetiletá, pokračovat ve vzdělávání na praktické škole.

Ve výjimečných případech a se souhlasem zřizovatele se mohou žáci vzdělávat dle RVP ZŠS  až do 26 let.

 

Rehabilitační třída:

V této třídě se vzdělávají žáci, kteří mají závažné mentální postižení většinou kombinované s poruchou motoriky, komunikačních schopností a dalších závažných omezení. Do tohoto okruhu žáků řadíme i vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. Vzděláváním v rehabilitační třídě uplatňují žáci s těžkým zdravotním postižením své právo na vzdělání a realizují tak svůj tělesný a duševní rozvoj. Těžiště práce  spočívá v komplexním speciálně pedagogickém působení na tělesný a psychický rozvoj žáků, spojený s důsledným respektováním jejich individuálních zvláštností a potřeb. Vzdělávání se uskutečňuje podle první a druhé části rámcového vzdělávacího programu základní škola speciální. Školní docházka  je desetiletá. Jejím absolvováním získají žáci základy vzdělání. Výuka je zajišťována speciálním pedagogem a dvěma asistenty pedagoga. Třída je vybavena nadstandardními didaktickými, stimulačními a rehabilitačními pomůckami, které umožňují žákům maximální možný rozvoj jak po stránce mentální tak i tělesné. 

 

Třída dle RVP ZŠS – díl I.

Ve třídě se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením a to dle RVP ZŠS – díl I. Všem žákům byl vytvořen individuální vzdělávací plán, který byl doporučen a konzultován se školským poradenským zařízením (SPC, PPP). Ve třídě s žáky pracuje třídní učitelka a 2 asistentky. K žákům přistupujeme individuálně, respektujeme jejich sníženou kvalitu vyjadřovacích schopností, zohledňujeme aktuální úroveň koncentrace pozornosti, respektujeme pomalé tempo práce, poskytujeme dostatek času na splnění úkolů, používáme názorné pomůcky, často střídáme činnosti, používáme metodu strukturovaného učení, při výuce využíváme laminované materiály. Obsah učiva se přizpůsobuje individuálním schopnostem a vědomostem žáků.  

 

Třída 1. stupně dle RVP ZV

Ve třídě se vzdělávají žáci 1.stupně s lehce mentálním postižením především podle RVP ZV.  Kromě třídní učitelky působí ve třídě ještě 2 asistentky pedagoga.

Rozsah a obsah učiva je přizpůsoben  individuálním schopnostem žáků a konkretizován v individuálních vzdělávacích plánech.

 

Třída 2. stupně dle RVP ZV

Ve třídě  se vzdělávají žáci 2. stupně s lehce mentálním postižením podle RVP ZV.  Ve třídě je kromě speciálního pedagoga ještě 1 asistentka pedagoga.

Rozsah a obsah učiva je přizpůsoben  individuálním schopnostem žáků a konkretizován v individuálních vzdělávacích plánech.

 

Hodnocení žáků je postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům je dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. 

 

Učitelé speciálního oboru vzdělávání:

Jméno Třída Funkce
Mgr. Zdena Culková 7. S - třídní učitelka culkovaz@zslns.cz
Mgr. Lenka Zajícova 6. R - třídní učitelka zajicoval@zslns.cz
Mgr. Jitka Pašková 7. Z - třídní učitelka paskovaj@zslns.cz
Mgr. Petra Storožová Artýszková 2. Z - třídní učitelka storozovap@zslns.cz
Mgr. Petr Hořejš učitel horejsp@zslns.cz
Gabriela Zelená     asistentka, vychovatelka zelenag@zslns.cz
Ilona Pekárková  asistentka pekarkovai@zslns.cz
Eva Kalinová asistentka, vychovatelka kalinovae@zslns.cz
Zdena Zlatová   asistentka zlatovaz@zslns.cz
Eva Radilová asistentka radilovae@zslns.cz
Helena Holoubková asistentka holoubkovah@zslns.cz
Monika Nekolová asistentka, vychovatelka nekolovam@zslns.cz

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.