Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 27.11.2014

Přítomni: Mgr. M. Čuchalová, Mgr.Bc. J. Hospodková, Mgr. S. Kroutilová, Ing. L. Pešková, I. Svobodová, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma, J. Vrána /členové školské rady/, Mgr. P. Vágnerová – ředitelka školy. Omluven: M. Pátek
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 27.11.2014

Program:         

1. Zahájení

2. Seznámení s výsledky voleb do školské rady z řad pedagogických pracovníků a   zákonných zástupců žáků

3. Volba předsedy a místopředsedy školské rady, pověření zapisovatelem

4. Seznámení s jednacím řádem školské rady

5. Různé

6. Závěr

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil M. Štěpánek a seznámil přítomné s programem jednání školské rady.

ad 2/ M. Štěpánek seznámil členy školské rady s výsledky voleb do školské rady z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků:

Volby z řad pedagogických pracovníků – 12.11.2014 – do školské rady zvoleni  Mgr. S. Kroutilová, Mgr. M. Čuchalová,  M.  Štěpánek

Volby z řad zákonných zástupců žáků – 20.11.2014 – do školské rady zvoleni M. Pátek, Ing. L. Pešková, I. Svobodová

ad 3/ Předsedou školské rady byl veřejnou volbou zvolen Ing. Z. Tůma /7 hlasů, 1 se zdržel/, místopředsedou školské rady byl zvolen M. Štěpánek /7 hlasů, 1 se zdržel/.

Zapisovatelem byl pověřen M. Štěpánek.

ad 4/ M. Štěpánek seznámil  přítomné s jednacím řádem školské rady.

ad 5/

a/ Ředitelka školy Mgr. P. Vágnerová seznámila školskou radu s výsledky  kontroly, vykonané ČŠI ve škole 17.10.2014, která byla zaměřena na odstranění nedostatků, zjištěných při kontrole v lednu 2014. ČŠI konstatovala, že všechny nedostatky byly odstraněny.

b/ Školská rada schválila dodatek č. 1 školního řádu – doplnění bodu 2.2. písmeno r), týkající se kyberšikany ve škole ze strany žáků.

c/ I. Svobodová upozornila členy školské rady a vedení školy na nevhodné chování dětí a žáků školy v době mimo vyučování v blízkosti budovy SVČ Ledeč nad Sázavou.

d/ Zástupci zřizovatele školy Ing. Z. Tůma a J. Vrána informovali školskou radu, že v roce 2015 bude probíhat  výměna oken v budovách školy v Nádražní ulici, v tělocvičně a ve školní jídelně. Do budoucna se počítá s tím, že škola bude zajištěna kamerovým systémem a bude provedena rekonstrukce WC v pavilonu A školy.

e/ Ředitelka školy Mgr. P. Vágnerová informovala školskou radu, že do konce roku 2014 bude provedena oprava osvětlení v kmenových třídách pavilonu B školy.

f/ Vedení školy informovalo školskou radu o opatřeních, která škola udělala v souvislosti se zajištěním bezpečnosti žáků ve škole / zajištění vstupů do budov školy / zajištění vstupů do budov školy /.

ad 6 / Předseda školské rady Ing. Z. Tůma poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.

 

V Ledči n.S. 27.11.2014

Zapsal: M. Štěpánek

Přidáno 5. 12. 2014, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.