Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 16. 10. 2019

Přítomni: Mgr. M. Barešová, J. Frantlová, Mgr. Bc. J. Hospodková, M. Kolářová, Mgr. P. Kořínková, Ing. L. Pešková, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma, J. Vrána /členové školské rady/
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 16. 10. 2019

Mgr. J. Šťastný – ředitel školy, Mgr. P. Vágnerová – zástupkyně ředitele školy

Program:            

1. Zahájení

2. Předložení výroční zprávy o činnosti školy ke schválení školské radě      

3. Zhodnocení začátku školního roku

4. Seznámení s inspekční zprávou ČŠI z provedené kontroly ve dnech 23. – 26. 9. 2019

5. Seznámení s výsledkem prověrky BOZP

6. Různé

7. Závěr

                                

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil jako zástupce zakladatele školské rady Ing. Z. Tůma, starosta Města Ledeč nad Sázavou a seznámil přítomné s programem jednání školské rady, program byl schválen.

ad 2/ Ředitel školy Mgr. J. Šťastný seznámil členy školské rady s výroční zprávou školy za školní rok 2018-19. Školská rada výroční zprávu devíti hlasy schválila.

ad 3/ Ředitel školy Mgr. J. Šťastný seznámil členy školské rady se situací školy na začátku školního roku 2019 – 20.

Od 1. září 2019 byl do funkce vedoucího učitele prvního stupně jmenován Mgr. Petr Hořejš a byla zrušena funkce zástupce ředitele pro první stupeň.

 Byly otevřeny čtyři  třídy v prvním ročníku,  tři třídy v šestém ročníku, celkově tedy došlo k nárůstu počtu žáků i tříd školy. Byli přijati čtyři noví pedagogičtí pracovníci, dochází k většímu dělení vyučovacích hodin cizího jazyka a informatiky. V řádném termínu před začátkem školního roku byla dokončena rekonstrukce vnitřních prostor školní jídelny /nová kanalizace, rozvody vody a elektřiny, dlažba, oprava podlah, výměna lapače tuku, úprava vzduchotechniky, nové vybavení chladícími boxy, pecí na pečení apod./. V říjnu 2019 začíná za spoluúčasti zřizovatele školy realizace projektu na rekonstrukci školních dílen /podlahy, omítky, odstranění nefunkční vzduchotechniky/ a na dovybavení učebními pomůckami do školních dílen a k výuce fyziky, přírodopisu a chemie.  

Vedení školy se připravuje na reformu financování regionálního školství od 1. ledna 2020.

Školská rada vzala informace o začátku školního roku na vědomí.

Starosta Města Ledeč nad Sázavou Ing. Z. Tůma uvítal nárůst počtu žáků školy.

ad 4/ Inspekční zprávu ČŠI z provedené kontroly ke dni jednání školské rady škola dosud neobdržela, po doručení ČŠI bude k dispozici na webových stránkách školy. Ředitel školy seznámil přítomné pouze s některými neoficiálními závěry inspekční činnosti a s tím, že provedená kontrola byla uskutečněna z části na anonymní podnět.

ad 5/ M. Štěpánek informoval školskou radu o výsledku prověrky BOZP, provedené ve škole dne 29. května 2019 a předal záznam z této prověrky zástupci zřizovatele J. Vránovi. Školská rada vzala informace o výsledku prověrky na vědomí.

ad 6/ Zástupce zřizovatele J. Vrána informoval v souvislosti se zajištěním dopravní bezpečnosti žáků vedení školy o plánované rekonstrukci železničního přejezdu v Komenského ulici ve dnech 4. – 8. listopadu 2019.

Vedení školy bylo informováno o realizaci výměny nefunkčních osvětlovacích těles v tělocvičně u budov školy v Nádražní ulici, ve výhledu je plánována oprava vnitřních prostor tělocvičny školy v Komenského ulici a je objednán  mycí stroj do školní kuchyně.

M. Štěpánek informoval školskou radu o výsledcích kontroly HZS Kraje Vysočina, provedené ve škole dne 30. září 2019. Kontrolou nebyly shledány žádné závady.

ad 7/ Předseda školské rady Ing. Z. Tůma poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.

 

 

V Ledči n. S. 16. 10. 2019

Zapsal: M. Štěpánek

Přidáno 22. 10. 2019, autor: Petra Vágnerová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.