Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 12.10.2016

Přítomni: Mgr. M. Čuchalová, Mgr.Bc. J. Hospodková, Mgr. S. Pecho, Ing. L. Pešková, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma, J. Vrána /členové školské rady/, Mgr. P. Vágnerová – ředitelka školy, I.Drahokoupilová – zást. ředitelky školy
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 12.10.2016

 

 

 

 

 

Omluveni: M. Pátek /člen školské rady/, I. Svobodová /členka školské rady/

Program:           

1. Zahájení                         

2. Předložení výroční zprávy o činnosti školy ke schválení školské radě

3. Zhodnocení zahájení školního roku

4. Seznámení s výsledkem prověrky BOZP

5. Různé

6. Závěr                                                               

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil Ing. Z. Tůma a seznámil přítomné s programem jednání školské rady.

ad 2/ Ředitelka školy Mgr. Petra Vágnerová přednesla školské radě výroční zprávu ZŠ Ledeč nad Sázavou za školní rok 2015-16. Školská rada výroční zprávu 7 hlasy schválila.

V příští výroční zprávě bude údaj „Ostatní výnosy z činnosti“ pro lepší přehlednost rozpoložkován a blíže specifikován.

ad 3/ Ředitelka školy Mgr. Petra Vágnerová seznámila školskou radu se zahájením školního roku 2016-17 – zahájení v prvních třídách, vyšší počet žáků v šestých třídách /dělení do skupin na některé předměty/, přijetí navíc 1 asistenta pedagoga, bruslení pro žáky prvního a druhého ročníku, organizace turnajů v miniházené ve školním roce, rekonstrukce pracovny fyziky a chemie, instalace termoventilů ústředního topení v budově školy Komenského 104, z důvodu uspokojení poptávky na činnost školní družiny vytvoření zájmového útvaru školní družiny pro 30 žáků.

ad 4/ M. Štěpánek seznámil přítomné s výsledkem prověrky BOZP, vykonané ve škole dne 1.6.2016. Zápis z této prověrky byl předán zástupci zřizovatele školy p. Vránovi.

ad 5/ Vedení školy zpracuje plán požadavků na opravy pro příští období a předá ho zřizovateli školy.

Ing. L. Pešková upozornila na porušování zákazu stání motorových vozidel v ulici Nádražní.

ad 6/ Předseda školské rady Ing. Z. Tůma poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.

V Ledči nad Sázavou 12.10.2016                                               Zapsal: M. Štěpánek

Přidáno 18. 10. 2016, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.