Zápis ze zasedání školské rady

Zasedání školské rady se konalo ve čtvrtek 12.10.2017 za účasti zástupců zřizovatele, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků.
Zápis ze zasedání školské rady

Přítomni:

Mgr. M. Čuchalová, Mgr.Bc. J. Hospodková, Mgr. S. Pecho, Ing. L. Pešková, M. Štěpánek, Ing. Z. Tůma, J. Vrána /členové školské rady/

Mgr. J. Šťastný – ředitel školy, Mgr. P. Vágnerová – zástupkyně ředitele školy

Omluveni:

I. Svobodová, M. Pátek /členové školské rady/

Program:            
1. Zahájení
2. Předložení výroční zprávy o činnosti školy ke schválení školské radě
3. Zhodnocení zahájení školního roku 2017-18
4. Příprava voleb do školské rady
5. Různé
6. Závěr

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil jako zástupce zakladatele školské rady Ing. Z. Tůma, starosta Města Ledeč nad Sázavou a seznámil přítomné s programem jednání školské rady.

ad 2/ Zástupkyně ředitele školy  Mgr. P. Vágnerová seznámila školskou radu s  výroční zprávou ZŠ Ledeč nad Sázavou za školní rok 2016-17 (řešení řady sociálně patologických jevů, zapojení do celostátního projektu Nenech to být, spolupráce s PaedDr. Z. Martínkem při řešení problémů žáků, ekologické aktivity – zapojení do programu GLOBE, preventivní programy, EVVO, různé soutěže, plavecký výcvik, bruslení, hodina pohybu navíc, adaptační kurz, projektové dny, LSVVZ, vzdělávání učitelů především v oblasti sociálně patologických jevů. Škola dosáhla velkých úspěchů v okresním a krajském kole zeměpisné olympiády a  v okresním kole biologické olympiády. Jedna žákyně prvního stupně obsadila první místo v celonárodním kole matematické soutěže „Cvrček“, jedna žákyně prvního stupně postoupila do krajského kola recitační soutěže). 

 Školská rada výroční zprávu schválila bez připomínek.

ad 3/ Ředitel školy Mgr. J. Šťastný seznámil školskou radu se zahájením školního roku 2017-18  (změna organizačního schématu školy – statutární zástupkyní ředitele školy a zástupkyní pro 2. stupeň ZŠ a spec. obor se stala Mgr. P. Vágnerová, spec. obor – zavedení elektronické třídní knihy, využívání serveru zřizovatele školy, projekt na rekonstrukci počítačové sítě s firmou TLAPNET, nákupy nových licencí, rekonstrukce sociálního zařízení ve školních dílnách apod.).  

ad 4/ Milan Štěpánek informoval  členy školské rady o organizaci  voleb do školské rady na nové funkční období . Volby zástupců pedagogických pracovníků proběhnou dne 8.11.2017,  volby zákonných zástupců žáků se uskuteční  dne 14.11.2017 na třídních schůzkách. Za zřizovatele školy budou jmenováni tři zástupci do školské rady a do 27.11.2017 se uskuteční schůzka nových členů školské rady, kde bude provedena volba předsedy a místopředsedy školské rady a určen zapisovatel.

ad 5/

Ve spolupráci se zřizovatelem školy bude v nejbližší době řešeno vytvoření parkovacích míst v areálu školy v Nádražní ulici pro zaměstnance školy.

Ředitel školy Mgr. J. Šťastný požádal zástupce zřizovatele o pomoc při zajištění mulčovací kůry a kompostéru pro pravidelnou údržbu školního arboreta u budovy školy v Komenského ulici.

Zástupkyně ředitele školy Mgr. P. Vágnerová informovala členy školské rady o připravovaném vánočním jarmarku a o plánovaných výstavách k 95. výročí narození RNDr. E. Doubka a 50. výročí založení školy v Nádražní ulici. Výstavy proběhnou ve spolupráci se zřizovatelem školy.

Ředitel školy Mgr. J. Šťastný informoval přítomné o přijetí finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vratislavova 152/4, Praha 4 na financování obědů jedné žákyně školy.   

ad 6/ Předseda školské rady Ing. Z. Tůma  poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.

 

 

V Ledči n.S. 12.10.2017

Zapsal: M. Štěpánek

Přidáno 17. 10. 2017, autor: Petra Vágnerová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.