Dobrovolná docházka žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

Dobrovolná docházka žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

s ohledem na uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství bude od 25. 5. 2020 umožněna přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

Žáci se budou vzdělávat ve skupinách po 15. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Složení skupin bude neměnné a dítě nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 do 12:00 hod.*)

*) Netýká se již žáků, které přihlásili zákonní zástupci v minulé anketě.  Žáci, jejichž zákonní zástupci v této anketě vyjádřili zájem o dobrovolnou docházku, budou považováni za přihlášené. Tyto zákonné zástupce pouze žádáme, aby v případě nového rozhodnutí nechat dítě doma, opravili svoji odpověď v anketě nebo oznámili škole tuto skutečnost telefonicky.

Přihlásit žáka k docházce do školy je možné těmito způsoby:

1) Vyplněním ankety v Bakalářích – viz cesta:

www.zslns.cz/Klasifikace/Ankety(nad Komens)/Vyplňování anket/ikonka „tužka“ vpravo/Strana 1(nahoře na šedé liště)/zaškrtnout čtvereček „Přihlašuji se“

2) Vhozením přihlašovacího lístku na místě -  pro ty z Vás, kteří se k anketě nemůžete dostat, je připravena v proskleném vestibulu ZŠ v ulici Nádražní krabice s nápisem „Vzdělávání žáků 1. stupně formou školních skupin“, do které vhodíte v případě Vašeho zájmu připravený přihlašovací lístek se jménem, třídou Vašeho dítěte a podpisem.


Při prvním vstupu do školy předloží žáci zákonnými zástupci podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, kde jsou vymezeny rizikové skupiny stanovené Ministerstvem zdravotnictví, a formulář Uvolnění žáka z odpoledních aktivit upřesňující odchod žáků ze školy (po skončení dopolední části či během odpolední části od 14:00 hod., podobně jako ve školní družině). Čestné prohlášení a formulář „Uvolnění žáka… „ jsou přílohami této zprávy nebo jsou k dispozici v proskleném vestibulu ZŠ v ulici Nádražní. Ten, kdo nepředloží podepsané čestné prohlášení, nebude vpuštěn do budovy školy.

Organizace a obsah vzdělávání:  Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část a budou probíhat pouze v učebnách v budově Komenského popř. ve venkovních prostorách areálu školy. Cílem dopolední části je zajistit obsah vzdělávání, který škola realizuje distanční formou (na dálku). Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků (obdoba školní družiny).  

V dopolední i odpolední části budou vzdělávací aktivity zajišťovat především asistenti pedagoga, vychovatelé, popř. učitelé 2. stupně a speciálního oboru.

Vstup do budovy školy je podle pokynů MŠMT a MZ ČR umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!

 

Časový rozsah - pondělí až pátek od 8,00 do 16 hod. Jiný odchod žáka jak z dopolední i odpolední části, než je uvedeno na formuláři, bude muset být prokázán písemným svolením zákonných zástupců (opatřeného datem a jejich podpisem). Nebude brán zřetel na telefonické vyzvání.

 

Hygienické požadavky: před školou a ve společných prostorách v budově dodržovat odstupy 2 metry a zakrytí nosu a úst. Pravidelné mytí a dezinfekce rukou dle pokynů pedagogických pracovníků. Roušky lze sejmout pouze ve třídách při výuce (každý žák sedí samostatně v lavici) a na pokyn pedagoga. Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

Oběd ve školní jídelně bude pro žáky 1. stupně vydáván od 11:30 do 13:00 hod. tak, aby bylo zajištěno doporučené oddělení jednotlivých skupin.

Obědy je nutno přihlásit ve školní jídelně obvyklým způsobem do 18. 5. 2020 do 12:00 hod.

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny:

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. MŠMT doporučuje, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

V pondělí 25. 5. 2020 budou přihlášení žáci po příchodu ke škole rozděleni vedoucími do jednotlivých skupin a dostanou podrobnější instrukce. Na základě zařazení do příslušné skupiny a zájmu o odpolední část výchovně vzdělávacích aktivit dostanou žáci telefonní čísla vedoucích skupin pro zákonné zástupce za účelem jejich vyzvednutí v odpoledních hodinách a přesné časy ukončení dopolední části.

 

Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel

Přidáno 11. 5. 2020, autor: Josef Pešek

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s využitím cookies.